Lektury warte polecenia

 


Redakcja prosi Czytelników o nadsyłanie opisów bibliograficznych i szerszych omówień publikacji zasługujących ich zdaniem na umieszczenie w tej rubryce.

 

Proponowana forma opisu bibliograficznego: bibliografia adnotowana – opis bibliograficzny złożony z opisu bibliograficznego zasadniczego – określającego w ustalonej kolejności cechy publikacji – autora, tytuł, ew. tłumacza, wydawcę (nazwa), miejsce, rok, liczbę stron, ilustracje, indeksy itp., uzupełnionego adnotacją – dodatkowymi informacjami, wyjaśniającymi temat i zawartość, poglądy autora, czasami ze spisem treści i omówieniem innych cech charakterystycznych, z ew. analizą utworu. Dobrze jest podać również tytuły innych prac, np. recenzji dotyczących tematu, bądź publikacji.


  M. Tarnawska, "Wspomnienia"Maria Tarnowska, Wspomnienia, przekład z języka angielskiego Iwona Zofia Żółtowska, posłowie, przypisy, indeks Andrzej L. Żółtowski, Krajowa Agencja Wydawnicza Warszawa 2002, 282 s., il., indeks osób.
Wspomnienia Marii Tarnowskiej z Czetwertyńskich (1880-1965) obejmują życie autorki od lat dziecinnych w rodzinnym Milanowie na Podlasiu poprzez młodość, małżeństwo z dyplomatą Adamem Tarnowskim (1866-1946), działalność samarytańską podczas I i II wojny światowej, także w Powstaniu Warszawskim. Za swą działalność była więziona na Szucha i Pawiaku (1942-1943), a także w areszcie w Olkuszu (1945). Poważnie zagrożona z przyczyn politycznych opuściła Polskę w 1946. Przerwanie po latach milczenia o M. T. jest zasługą Andrzeja Ludwika Żółtowskiego – siostrzeńca, świadka wielu wydarzeń jej życia, Związku Rodu Tarnowskich i wielu innych życzliwych jej pamięci osób.
Recenzje: C. Chlebowski, Kapitulacja przed Starą Hrabiną, „Tygodnik Solidarność”, 2002, nr 13, s. 17; R. Jarocki, Pani Wielkiej Miary, „Rzeczpospolita”, 2002, nr 6-7, IV, s. D3; A. K. Kunert, Wspomnienia Marii Tarnowskiej – opinia wydawnicza 2001; M. Radgowski, Twarda Polka, „Nowe Książki”, 2002, nr 6, s. 20; i in. (amż)
  M. Żółtowski, "To wszystko..."Michał Żółtowski, To wszystko działo się naprawdę. Wojsko/Wojna/ „Uprawa – Tarcza”, wstęp Bronisław Komorowski, posłowie Maciej Rudziński, aneks- sylwetki osób Piotr Szymon Łoś, Wydawnictwo Duo – Studio Warszawa 2002, 199 s., il., bibl., indeks osób.
Autor, ur. 1915, pisze od lat wspomnienia ze swego ciekawego, urozmaiconego życia: dzieciństwa w Lozannie i wielkopolskim rodzinnym Czaczu, młodości w Poznaniu (Gimnazjum im. K. Marcinkowskiego 1933), Lwowie (Wydział Prawa UJK 1937), Grudziądzu (Szkoła Podchorążych Rezerwy Kawalerii- 1938), w wojsku i na wojnie (15. Pułk Ułanów 1938-1939), ponownie o Lwowie (niewola i okupacja sowiecka, zielona granica – 1939), Generalnej Guberni (Lubelszczyzna, Minoga: AK, „Uprawa – Tarcza” – 1940-1944) i o dalszych latach w PRL i III RP.
Wydany tom obejmuje lata 1938-1944, znaleźć tam można wiele scen z życia młodego pokolenia Polaków w wojsku, wojnie 1939 roku, niewoli sowieckiej, życia codziennego i walki konspiracyjnej AK. Dodatkowym walorem książki są informacje o „Uprawie – Tarczy” – organizacji mało znanej, czekającej jeszcze na pełne opracowanie. Autor też nad tym pracuje.
Fragmenty wspomnień M. Ż. publikowane były w „Kwartalniku Rodu Żółtowskich” w latach 1997-2001: nr 15, s. 7-9; 25, s. 4-6; 26, s. 10-12; 27, s. 10-11. (amż)
  S. Uruski, "Herbarz szlachty polskiej"Seweryn Uruski, Rodzina, Herbarz szlachty polskiej, oprac. przy udziale Amilkara Kosińskiego i Aleksandra Włodarskiego, t. 1- -15 Warszawa 1904-1931.
Reprint całości: Wydawnictwo Heroldium w 16 tomach, Poznań 1994-2002.
Herbarz niedokończony – doprowadzony do nazwiska Rzyszko; t. 16 reprintu zawiera 6 zeszytów uzupełnień wydanych przez A. Włodarskiego w l. 1932-1938. Oparty głównie na aktach legitymacji szlacheckich w Królestwie Polskim (Kongresowym) i Guberniach Zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego. Informacje z innych źródeł wzbudzają wiele zastrzeżeń- patrz: W. Dworzaczek, Genealogia, t. 1, Warszawa 1959, s. 122-123. (amż)
  "Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie"Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie, Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 8-9 czerwca 2000, oprac. Róża Maliszewska, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 2001, 326 s., il., indeks miejscowości, indeks osób.
24 referaty i komunikaty, m.in. A. Kuprukowniak, Dobra ziemskieMilanów, (s. 199-213)- w roku 1931 znalazły się one w kręgu własności rodziny Żółtowskich. Cenna biblioteka milanowska- zniszczona w latach II wojny światowej- jest przedmiotem opracowania autorstwa Andrzeja Ludwika Żółtowskiego (referat na sesji naukowej w czerwcu 2002 r.), oczekującego na publikację w kolejnym tomie Materiałów. (amż)
  K. Lanckorońska, "Wspomnienia wojenne 22 IX 1939 - 5 IV 1945"Karolina Lanckorońska, Wspomnienia wojenne 22 IX 1939 – 5 IV 1945, Słowo wstępne Lech Kalinowski i Elżbieta Orman, Wydawnictwo Znak, Kraków 2001, 362 s., aneksy, słowniczek osób, spis ilustracji, indeks osób.
Pasjonujący opis działalności okupacyjnej dzielnej i mądrej kobiety. O tym, jak człowiek wielkiego ducha przezwycięża ostateczne trudności i o tym, jak wychowana w kosmopolitycznym środowisku arystokratka pozostaje polską patriotką w warunkach więzień i obozu koncentracyjnego. (ib)
  Marion Doenhoff, Nazwy, których już nikt nie wymienia, przekład Grzegorz Supady, posłowie Leszek Żyliński, Wspólnota Kulturowa Borussia, seria „Odkrywanie Światów”, Olsztyn 2001, 166 s., il., indeks miejscowości, indeks osobowy.
Z noty wydawcy o Autorce: „Ur. 1909 we Friedrichstein pod Królewcem. W Prusach Wschodnich spędziła dzieciństwo i młodość […] W twórczości publicystycznej od początku najważniejszymi motywami stały się problemy Europy Wschodniej, pojednania polsko-niemieckiego, spuścizny przeszłości pruskiej […] z pełną świadomością utraty jakże bliskich stron rodzinnych jako konsekwencji drugiej wojny światowej […] W 1991 otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”.
Obszerną biografią M. D. jest publikacja Alice Schwarzer, Marion Donhoff. Życie pod prąd, wyd. polskie: Twój Styl, Warszawa 1999, 277 s., il., obszerny wybór tekstów M. D.] (amż)
  "Ziemianie polscy XX wieku", część 1Ziemianie polscy XX wieku, Słownik biograficzny, część 1, red. Janina Leskiewiczowa i kom. red., Wydawnictwo Arbor – DiG, Warszawa 1992, XVI + 190 s., il., indeks nazwisk.
Słownik przedstawia życiorysy ziemian – właścicieli i administratorów majątków ziemskich w granicach Polski przedrozbiorowej, żyjących w XX wieku, widzianych oczyma swych najbliższych. Słownik ma układ holenderski – każda część może obejmować nazwiska od A do Ż. Łącznie w wydanych dotychczas 6 częściach Słownika opublikowano ok. 900 życiorysów, ilustrowanych niejednokrotnie unikalnymi fotografiami. Redakcja Słownika prosi o nadsyłanie uzupełnień i sprostowań, które publikowane będą w następnych częściach.
[W cz. 1. m.in. życiorysy: Henryka Żółtowskiego (1870-1937) z Głuchowa, Jana Żółtowskiego (1871-1946) z Czacza, Jerzego Żółtowskiego (1911-2002) z Czacza, Michała Żółtowskiego (ur. 1915) z Czacza, Juliana Żółtowskiego (1916-1944) z Czacza, Adama Żółtowskiego (1881-1958) z Niechanowa, i Janiny z Puttkamerów Żółtowskiej (1889-1969) żony Adama j. w.]
  "Ziemianie polscy XX wieku", część 2Ziemianie polscy XX wieku, Słownik biograficzny, część 2 red. Janina Leskiewiczowa i kom. red., Wydawnictwo DiG Warszawa 1994, XIII + 171 s., il., indeks nazwisk, wykaz życiorysów w cz. 1 i 2.
  "Ziemianie polscy XX wieku", część 3Ziemianie polscy XX wieku, Słownik biograficzny, część 3 red. Janina Leskiewiczowa i kom. red., Wydawnictwo DiG Warszawa 1996, XX + 218 s., il., indeks nazwisk, wykaz życiorysów w cz. 1-3, sprostowania i uzupełnienia do cz. 1 i 2.
  "Ziemianie polscy XX wieku", część 4Ziemianie polscy XX wieku, Słownik biograficzny, część 4 red. kom. red., Wydawnictwo DiG Warszawa 1998, XX + 204 s., il., indeks nazwisk, wykaz życiorysów w cz. 1-4.
W cz. 4 m.in. życiorysy: Stanisława Żółtowskiego (1849-1908) z Niechanowa, Leona Żółtowskiego (1877-1956) z Niechanowa, Władysława Leona Jana Żółtowskiego (1910-1940) z Niechanowa i Pawła Żółtowskiego-Cieszkowskiego (1889-1985) z Niechanowa.
  "Ziemianie polscy XX wieku", część 5Ziemianie polscy XX wieku, Słownik biograficzny, część 5, red. Janina Leskiewiczowa i. kom. red., Wydawnictwo DiG Warszawa 2000, XV + 227 s., il., indeks nazwisk, wykaz życiorysów w cz. 1-5, sprostowania i uzupełnienia do cz. 1-4.
"Ziemianie polscy XX wieku", część 6 "Ziemianie polscy XX wieku", część 6Ziemianie polscy XX wieku, Słownik biograficzny, część 6, red. Janina Leskiewiczowa i kom. red., Wydawnictwo DiG Warszawa 2002, XIV + 225 s., il., wykaz życiorysów cz. 6, indeks nazwisk, sprostowania i uzupełnienia do cz. 4 i 5.
W cz. 6 m.in. życiorysy: Marcelego Żółtowskiego (1850-1925) z Godurowa, Benedykta Sykstusa Żółtowskiego (1902-1982) z Godurowa, Marcelego Teodora Żółtowskiego (1900-1940) z Jarogniewic i Głuchowa, Bolesława Podhorskiego (1896-1979) (po nim wnuczka Zofia Szlenkierówna zamężna za Janem Żół- towskim, synem Benedykta z Godurowa, i ich dzieci), Jana Rostworowskiego (1897-1975) (córka Teresa zamężna za Jerzym Żółtowskim z Czacza, i ich dzieci). (amż)
S. Żółtowski, "Zodiak poetycki" S. Żółtowski, "Zodiak poetycki"Stefan Żółtowski, Zodiak poetycki, wydanie I, przedsłowie Rajmunda Piesiaka (Adamieckiego), ilustracje Stefana Żółtowskiego, Wyd. NONPAREL, Częstochowa 2002, 30 s., il.
Kolejny tom poezji z impresjami na temat Zodiaku. Poza poezją autor uprawia twórczość w dziedzinie fantastyki. Przygotowuje autobiografię pt. Według Fantasy. W „Kwartalniku” drukujemy jego wiersze, także w bieżącym numerze. (amż)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *