Regulamin Związku Rodu Żółtowskich

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1. Stowarzyszenie nosi nazwę ZWIĄZEK RODU ŻÓŁTOWSKICH, zwane w dalszym ciągu Regulaminu Związkiem i powstało na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Prawo o Stowarzyszeniach, Rozdział 6 art. 40-43) wraz z późniejszymi zmianami.

§2. Terenem działania związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz związku jest miasto Skierniewice.

§3. Związek jest stowarzyszeniem dobrowolnym i za¬rejestrowanym. Działalność Związku opiera się na pra¬cy społecznej członków.
§4. Związek używa pieczęci z nazwą związku i herbem Ogończyk, według wzoru i treści ustalonych przez Zarząd Związku:

ZWIĄZEK RODU ŻÓŁTOWSKICH
ul. Feliksów 67
96-100 SKIERNIEWICE

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§5. Celami Związku są:
1. Tworzenie jedności rodzinnej i podtrzymywanie godności Rodu.
2. Utworzenie archiwum
3. Związku i zbieranie pamiątek rodzinnych.
4. Sporządzanie spisu siedzib rodzinnych i ich historii.
5. Działalność charytatywna.
6. Dbałość o wychowanie w patriotyzmie i miłości do ojczyzny.

§6. Związek realizuje cele przez:
1. Działalność badawczą nad historią Rodu.
2. Troskę i ochronę miejsc pamięci Rodu Żółtowskich
3. Wydanie monografii Rodu.
4. Fundowanie stypendiów im. Żółtowskich i udzielanie pomocy osobom potrzebującym.

ROZDZIAŁ III
Obowiązki i prawa członka

§7. Członkiem Związku może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nosząca od urodzenia nazwisko własne lub rodowe Żółtowskich, a także żony Żółtowskich.
§8. Przyjęcie do związku następuje na podstawie pisemnej deklaracji i decyzji Zarządu Związku.

§9. Związek ma prawo nadania członkostwa honorowego.

§10. Członek mu prawo:
1. Czynnego i biernego wyboru władz Związku
2. Udziału w zebraniach, zjazdach, konferencjach itp. organizowanych przez Związek.
3. Korzystania z zasobów Związku.

§11. Członek jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu oraz uchwał zjazdu i decyzji zarządu, a także do opłacania składek członkowskich.

§12. Członkostwo ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Związku
2. Skreślenie decyzją Zarządu lub uchwały zjazdu.

 

ROZDZIAŁ IV
Władze Związku

§13.  Władzami Związku są:
1. Zjazd członków Związku.
2. Zarząd. Kadencja władz trwa 4 lata.

§14.

1. Zjazd obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.
2. Uchwały zjazdu zapadają zwykłą większością głosów.
3. Wybory władz Związku odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 15. Do kompetencji zjazdu Związku należy:
1. Uchwalenie kierunków działania Związku.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań zarządu i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
3. Wybór Zarządu.
4. Uchwalenie zmian regulaminu i rozwiązanie Związku.
5. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.

§ 16.

1. Zarząd Związku składa się z 9 – 15 osób i wybiera za swego grona prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku.
3. Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa.

§17. Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie działalnością Związku zgodnie z regulaminem i uchwałami zjazdu.
2. Zarządzanie finansami.
3. Reprezentowanie Związku i działanie w jego imieniu.
4. Składanie okresowych sprawozdań na zjazdach Związku.
5. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.

§18. Członek władz Związku nie powinien piastować tego samego stanowiska dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

 

ROZDZIAŁ V
Majątek Związku

§ 19. Majątek Związku stanowią fundusze pochodząca ze składek członkowskich lub innych wpłat.

 

ROZDZIAŁ VI
Zmiana regulaminu i rozwiązywanie Związku

§20. Uchwały w sprawie zmiany regulaminu Związku podejmuje zjazd Związku bezwzględną większością głosów.
§21. Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje zjazd Związku bezwzględną większością głosów. Zjazd decyduje również o majątku Związku.