Uchwała Nr 1/ 2021

zjazdu członków
Związku Rodu Żółtowskich
w dniu 17 września 2021 roku
w sprawie zmian w Regulaminie ZRŻ

Działając na podstawie Rozdziału IV § 14 pkt. 1. i 2. Regulaminu Związku członkowie Związku Rodu Żółtowskich obecni podczas zjazdu postanawiają :

                             § 1

Dokonać zmian w Regulaminie Związku Rodu Żółtowskich poprzez wprowadzenie w Rozdziale III § 7 pkt. 7a o następującej treści:
Dopuszcza się przyjmowanie członków wspierających po złożeniu przez nich deklaracji na podstawie decyzji zarządu. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego, w pozostałych sprawach ma głos doradczy.

                              § 2

Paragraf 7 Regulaminu Związku pkt. 7a obowiązuje z dniem podjęcia uchwały.

                              § 3

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Związku Rodu Żółtowskich.

                               § 4

Członków wspierających obowiązuje regulamin Związku Rodu Żółtowskich

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za głosowało …36……. członków
wstrzymało się….0…….członków
przeciw było …..0……członków

   Przewodniczący zebrania – Mariusz ze Sztumu          Protokolant – Elżbieta z Kutna                    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *